تصویب قیمت های جدید واردات نهاده های دامی

قیمت های جدید جهت واردات نهاده های دامی مورد تصویب قرار گرفت.

جهت دریافت لیست تعرفه ها از طریق اینجا اقدام فرمایید.