اعضای هیأت مدیره :

رضا ابوالحسنی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
ماشالله محمدی رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
رضا نصیری عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بهشهر