کنجاله سویا :

کنجاله سویا مهمترین نهاده تولید گوشت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این محصول که از دانه سویا استحصال میشود، در کنار ذرت بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل میدهد. در عین حال با وجود اهمیت بسیار زیاد کنجاله در تأمین خوراک طیور و دام، ایران وابستگی بالایی به واردات کنجاله و دانه سویا دارد که نقطه ضعف بزرگی در این زمینه به شمار میرود .

 صادرات و ورادات کنجاله سویا :

در سال ۲۰۱۸ آرژانتین با صادرات ۳۱ میلیون تن بزرگترین کشور صادر کننده کنجاله سویا و بعد از آن برزیل با ۱۵ میلیون تن ، آمریکا ۱۲ میلیون تن رتبه دوم و سوم را در جهان کسب نمودند .

بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۹۷ کنجاله سویا در رتبه هفتم واردات کشور قرار داشت . ۱.۴ میلیون تن کنجاله ی سویا وارد شده است که نسب به سال ۱۳۹۶،  ۱۲ درصد افزایش داشته است.

جایگاه شرکت سرآمد صنایع بهشهر در تامین کنجاله سویا :

براساس آمارها و اطلاعات موجود میزان نیاز سالیانه کشور به تأمین کنجاله در حدود ۲ میلیون تن است که عمدتاً از طریق واردات تأمین میشود.

شرکت سرآمد صنایع بهشهر در سال سه سال اخیر حدود ۳۰۹ هزار تن کنجاله وارد کرده است و در سال ۱۳۹۷ سهم بازار ۶.۸ درصد بوده است.

کنجاله سویا