ذرت

با توجه به اینکه ذرت یکی از مهمترین نهادههای تولید فرآوردههای پروتئینی، خصوصاً گوشت مرغ است، با افزایش تقاضا برای این نوع محصولات تقاضا برای ذرت نیز افزایش می یابد .

بزرگترین تولیدکننده ذرت در دنیا کشور آمریکا، با تولید  ۳۸۱میلیون تن ذرت در سال ۲۰۱۸ بود که معادل ۳۵ درصد از کل تولید ذرت در دنیاست. چین با تولید بیش از ۲۵۴ میلیون تن در رده بعدی قرارگرفته است. بزرگترین تولیدکننده های ذرت در دنیا بعد از چین و آمریکا کشورهای برزیل، اتحادیه اروپا و آرژانتین میباشند که در مجموع این پنج کشور بیش از ۷۵ درصد از ذرت تولیدی در دنیا را در اختیار خود دارند.

تولید ذرت :

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده طی ۱۰ سال گذشته متوسط تولید سالیانه ذرت در کشور حدود ۱.۵ میلبیون تن بوده است. در این بازه زمانی بیشترین تولید در سال ۱۳۹۳ با ۱.۸ میلیون تن بود. میزان تولید ذرت با توجه به وضعیت منابع آب در کشور و براساس برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی بعد از سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. درسال ۱۳۹۷ تولید ذرت در ایران حدود ۱.۲ میلیون بود .

صادرات و واردات ذرت :

تجارت این محصول مهم و استراتژیک امروزه ارزش زیادی پیدا کرده است. این مسئله به ویژه طی سالهای اخیر به دلیل بحرانهای اقتصادی، افزایش قیمت حامل های انرژی و جایگزینی بیواتانول تولید شده از ذرت به جای سوختهای فسیلی از شدت بیشتری برخوردار شده است .

در سال ۲۰۱۸ آمریکا با صادرات ۵۷ میلیون تن بزرگترین کشور صادر کننده ذرت و بعد از آن برزیل با ۳۴ میلیون تن ، آرژانتین ۳۲ میلیون تن رتبه دوم و سوم را در جهان کسب نمودند .

جایگاه شرکت سرآمد صنایع بهشهر در تامین ذرت :

بررسی آمارهای تولید و واردات نشان میدهد که میزان واردات ذرت در کشور متأثر از افزایش تولید محصولاتی که ذرت نقش نهاده برای تولید آنها را دارد و همچنین کاهش میزان تولید داخلی روندی افزایشی داشته و به بیش از ۶ میلیون تن رسیده است و درحال حاضر نیاز سالیانه ذرت با توجه به آمار تولید و واردات، در کشور بیش از ۳ / ۷ میلیون تن میباشد . شرکت سرآمد صنایع بهشهر در سال سه سال اخیر  ، حدود ۶۳۶ هزار تن واردات ذرت انجام داده است .