برنامه های آتی :

  • ورود به بازار گوشت
  • اختصاص بخشی از خدمات به صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده
  • افزایش سهم بازار واردات کالاهای اساسی ( نهاده های دامی ، دانه های روغنی ، خوراکی و…)
  • واردات بذرهای کشاورزی