جو:

 یکی از رایجترین غلات مناطق معتدل و سرد که کاربرد بسیار زیادی در تأمین خوراک دام دارد جو می باشد که این محصول به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پروتئین و ۵ درصد فیبر دارد. عمده مصرف جو در دنیا مربوط به خوراک دام است.

 تولید جو

با توجه به خصوصیات فیزیولوژیک جو، محل اصلی تولید این محصول مناطق سرد و معتدل در دنیا می باشد و بخش قابل توجهی از تولید این محصول در دنیا به صورت دیم انجام می شود.

طی ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۵ ایران بیشترین میزان تولید جو را داشته است ، در حدود ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تن بوده است  و کمترین میزان تولید در سال ۱۳۹۰ ، حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تن بوده است.

جایگاه شرکت سرآمد صنایع بهشهر در تامین جو :

براساس اطلاعات موجود میزان نیاز داخلی به جو در کشور در حدود ۴ میلیون تن بوده است که این عدد در سالهای مختلف براساس تغییر در میزان تولید با تغییراتی مواجه می شود.

شرکت سرآمد صنایع بهشهر در سال سه سال اخیر  حدود ۱۱۵ هزار تن واردات جو داشته است .