عضو جدید هیأت مدیره سرآمد صنایع بهشهر معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سرآمد صنایع بهشهر، در جلسه ای با حضور اعضای هیأت مدیره ، رضا نصیری به نمایندگی از شرکت ساختمانی بهشهر بعنوان عضو هیات مدیره شرکت سرآمد صنایع بهشهر منصوب شد.

رضا نصیری دانش آموخته رشته حقوق و دارای افتخارات فراوان در این زمینه میباشد. ایشان در حال حاضر در شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان مدیر حقوقی شرکت های گروه فعالیت مینمایند.