مزایده شماره ۱

فرم شرکت در مزایده عمومی

موضوع مزایده

عبارت است از فروش یک  قطعه زمین با کاربری مسکونی  واقع در شهرستان کرمان با مشخصات و ادرس زیر:

متراژ(مترمربع) ادرس قیمت پایه توضیحات
۳۰۱.۲۰ کرمان، کوهپایه  انارستان ۶.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ندارد

الف : شرایط عمومی

۱.به پیشنهادات فاقد تضمین ، مبهم ، مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که با شرایط مزایده مغایرت داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.۲ شرکت حق ،تغییر اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مزایده را دارد.

  1. ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط شرکت در مزایده و اختیارات دستگاه مزایده گذار می با شد. پیشنهاد دهنده میبایست پاکت حاوی مدارک هویتی؛ فیش های واریزی و قیمت پیشنهادی را  تحویل شرکت نماید

۴. برنده مزایده  هنگام عقد قرارداد می بایست تمامی ثمن معامله را پرداخت نماید

۵.متقاضی اقرار مینماید که با هیچ یک از کارکنان  شرکت نسبت سببی و نسبی ندارد. در صورتی که خلاف آن ثابت گردد شرکت می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۶.پس از اتمام مهلت  اقدام به بازگشانی پاکت شده و با توجه به قیمت پیشنهادی و رعایت سایر مقررات مراتب تعیین برنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مورد مزایده بنا به تشخیص شرکت به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد .

  1. برنده دوم مزایده شخصی است که اختلاف قیمت آن با نفر اول بیش از ۵٪ نباشد.
  2. برنده مزایده موظف است پس از تنظیم صورتجلسه مزایده و ابلاغ کتبی حداکثر ظرف مدت ۳ روز جهت تکمیل مدارک و عقد قرارداد مراجعه نمایند.

۹.در صورتیکه برنده مزایده نفراول) از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده شرکت در مزایده او ضبط گردد و چنانچه تفاوت قیمت نفر اول با نفر دوم بیشتر از ۵ نباشد به برنده دوم مزایده جهت انعقاد قرارداد مراجعه میگردد و چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده وی نیز به نفع شرکت ضبط می گردد.

  1. برنده مزایده با نظر هیات مدیره تعیین خواهد شد. هیات مدیره حداکثر ظرف مدت ۲ روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول شرکت نظر خود را کتباً به نفر اول مزایده اعلام نموده و پس از آن سپرده شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به استثنای نفرات دوم و سوم مزایده ، آزاد خواهد شد.
  2. کلیه هزینه های کارشناسی ، آگهی روزنامه و مالیات و هر گونه عوارض دیگر برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۲.متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یک میلیارد هزار ریال  به عنوان سپرده و  تضمین مزایده به حساب

۱-۳۷۲۲۷۱۹-۲-۱۰۱  بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر و به نام شرکت سرآمد صنایع بهشهر واریز نمایند.

  1. اگر قیمت پیشنهادی دو نفر شرکت کننده یکسان باشد و نسبت به انعقاد قرارداد بین آنان توافق حاصل نشود برنده مزایده با نظر شرکت تعیین خواهد شد
  2. شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله اختیارات تام داشته و شرکت کنندگان در مزایده حق هر گونه اعتراضی را نخواهند داشت.

ب:مدت زمان و مکان مزایده:

زمان شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰به مدت ۱۰ روزکاری

زمان بازدید: از ساعت ۹ صبح الی ۱۶بعد از ظهر همه روزه

محل بازدید: کرمان-کوهپایه چهارراه انارستان ده شیب  می باشد.

محل تحویل پیشنهادات : تهران –میدان آرژانتین-خیابان احدقصیر-کوچه بهزادشفق- پلاک۲۰-واحد ۶دفتر مدیرعامل می باشد.

 

جهت دریافت فرم مزایده اینجا کلیک نمایید.

لطفا پس از تکمیل فرم ، فایل pdf آن را به ایمیل آدرس mozayede@saramadbehshahr.com ارسال فرمایید.